Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Violympic vật lí

Vòng thi hiện tại: 3

Vào thi

Điểm cao nhất Quốc gia

Điểm cao nhất Địa phương

Thành viên mới

1 / 3

Những con số ấn tượng của ViOlympic

63 Tỉnh thành
63
Tỉnh thành
12.000 Quận/Huyện
713
Quận/Huyện
80.000 Trường
28.951
Trường
2.453.074 Học sinh
25.754.466
Tài khoản