Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Giới thiệu

Ban chỉ đạo

Ông Vũ Đình Chuẩn

Ông Vũ Đình Chuẩn

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học
Ủy viên

Ông Trương Gia Bình

Ông Trương Gia Bình

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT
Phó Trưởng ban

Ông Lê Trường Tùng

Ông Lê Trường Tùng

Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học FPT
Ủy viên

Ban tổ chức

Ông Vũ Đình Chuẩn

Ông Vũ Đình Chuẩn

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học
Trưởng ban

Ông Nguyễn Xuân Thành

Ông Nguyễn Xuân Thành

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học
Phó Trưởng ban

Ông Đàm Quang Minh

Ông Đàm Quang Minh

Hiệu trưởng Trường Đại học FPT
Phó Trưởng ban

Ông Nguyễn Trọng Sửu

Ông Nguyễn Trọng Sửu

CVC Vụ Giáo dục Trung học
Ủy Viên

Ông Phạm Đức Tài

Ông Phạm Đức Tài

CVC Vụ Giáo dục Trung học
Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Ngọc

Bà Nguyễn Thị Ngọc

Giám đốc Trung tâm Violympic, Trường Đại học FPT
Ủy viên

Ban thư ký

Ông Phạm Xuân Luận

Ông Phạm Xuân Luận

Trưởng phòng, Thư ký Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trưởng ban

Ông Phạm Đức Tài

Ông Phạm Đức Tài

CVC Vụ Giáo dục Trung học
Ủy viên

Bà Bế Quỳnh Trang

Bà Bế Quỳnh Trang

Trung tâm Violympic, Trường Đại học FPT
Ủy viên

Tiểu ban Công nghệ

Ông An Quốc Huy

Ông An Quốc Huy

Trưởng ban công nghệ, Trường Đại học FPT
Trưởng tiểu ban

Ông Đặng Văn Đạt

Ông Đặng Văn Đạt

Trung tâm Violympic, Trường Đại học FPT
Ủy Viên

Ông Chu Văn Hưởng

Ông Chu Văn Hưởng

Trung tâm Violympic, Trường Đại học FPT
Ủy Viên

Tiểu ban Tiểu học

Không có dữ liệu

Tiểu ban Trung học cơ sở

Ông Nguyễn Xuân Thành

Ông Nguyễn Xuân Thành

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học
Trưởng tiểu ban

Ông Phạm Đức Tài

Ông Phạm Đức Tài

CVC Vụ Giáo dục Trung học
Ủy viên

Tiểu ban Trung học Phổ Thông

Ông Nguyễn Trọng Sửu

Ông Nguyễn Trọng Sửu

CVC Vụ Giáo dục Trung học
Trưởng tiểu ban

Bà Nguyễn Thị Thùy

Bà Nguyễn Thị Thùy

Trung tâm Violympic, Trường Đại học FPT
Ủy viên