Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Avatar

Nguyễn Bảo Ngoc

Trường Tiểu Học Nghĩa Xu&;n 2

Lớp 2

ID: 51344754

  • Quận/Huyện : Huyện Quỳ Hợp
  • Tỉnh/Thành phố : Nghệ An
  • Ngày đăng ký : 23:48 11/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : Chưa xếp hạng
  • Xếp hạng quốc gia : Chưa xếp hạng
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
Tổng
0
0 phút 0 giây