Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Avatar

Đặng Ngọc Nhi

Trường Tiểu Học ái Mộ A

Lớp 2

ID: 51344770

  • Quận/Huyện : Quận Long Biên
  • Tỉnh/Thành phố : Tp Hà Nội
  • Ngày đăng ký : 00:44 12/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : Chưa xếp hạng
  • Xếp hạng quốc gia : Chưa xếp hạng
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
Tổng
0
0 phút 0 giây