Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Avatar

Nguyen Hien

Trường Tiểu Học Phú Hộ

Lớp 6

ID: 51344771

  • Quận/Huyện : Thị Xã Phú Thọ
  • Tỉnh/Thành phố : Phú Thọ
  • Ngày đăng ký : 00:49 12/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : Chưa xếp hạng
  • Xếp hạng quốc gia : Chưa xếp hạng
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
Tổng
0
0 phút 0 giây